Затваряне

Възвръщаемост на инвестициите в Човешкия капитал

Повечето съвременни материали и изследвания в областта на човешките ресурси акцентират върху начина на възприемане на служителите в една компания. До преди няколко години те се разглеждаха предимно като център на разходите в основните финансови отчети, или като важно перо при планирането на финансовите годишни бюджети. Разходите за заплати, социални придобивки, подбор, обучение и развитие в повечето случаи достигат между 25% – 70% от общите оперативни разходи в зависимост от отрасъла, в който се развива дадена компания.

Примерът, който дадох е показателен за начина, по който се възприемаха човешките ресурси. От няколко години насам, проактивните мениджъри започнаха да променят своя мироглед и да поставят човешкия капитал заедно с основните източници за развитие на компаниите си. Разходите, които те ежедневно правят се превърнаха от перо или статия във финансовия отчет във важна и стратегическа инвестиция в служителите.

Съвременните финансови ограничения и оперирането на компаниите с лимитирани ресурси дадоха нов тласък в развитието и инвестициите в човешкия капитал. Постави се началото на редица анализи относно продуктивността и разходите, които правим за наемане, обучение и развитие. Основните показатели за ефективност, рентабилност и възвръщаемост се поставиха в основата на бъдещите ни планове и стратегии за развитие на всяка организация.

Целта на HC RoI е да подпомогне измерването и изграждането на основното конкурентно предимство на бъдещето – хората, като предостави конкретни параметри относно възвръщаемостта в инвестициите, които компаниите правят в човешкия капитал. HC RoI анализа е инструмент за по-голяма ефективност и конкурентноспособност, защото дава възможност на служителите да оценят промяната и да са по-отговорни към ежедневните си задачи и отговорности. Поставяйки пред тях конкретни измерители той създава условия за по-голяма прозрачност, зрялост и отговорност в управлението на човешките ресурси.